We are proud to display the names of the toppers of our school:

Academic Year Name of the Students
2017 – 2018 1 Bhargavi Nemade 97%
2 Tashvi Gupta 96.83%
2 Manan Aggrawal 96.83%
3 Divya Chinchole 96%
3 Arya Jahagirdar 96%
2016 – 2017 1 Shreya Nair 95.7%
2 Aparajita Asane 94%
3 Rahul Dhawan 93.3%
2015 – 2016 1 Pranav Karve 92.50%
1 Aparna Parashar 92.50%
2 Shrishti Jain 91.10%
3 Yugandhara Yeolekar 90.83%
2014 – 2015 1 Apurva Choudhary 92.4%
2 Ritika Khivansara 82.4%
3 Vedant Tare 80.4%